Żar słowa

in polish •  2 months ago 

zarslowa.jpg

Wyrywam się z pancerza
nieczułości
braku wszelkich uczuć
i ognia miłości

Zamknięty szczelnie
rycerz bez życia
skorupa bez duszy
dzień po dniu
bez bicia serca

Więzień pustki
jak wąż w pyle nicości
odbijam się od dnia
do dnia…

Mój Boże…
połóż na moich ustach
żar słowa
rozpal wnętrze miłością
gniew serca spal
usta niech tchną
łagodnością

Włóż żar do serca
niech zapłonie mocno
nieugaszonym płomieniem
szalonej miłości
a rozerwie się pancerz
zimnej obojętności

Daj mi ogień…
niech boli i parzy
niech we mnie żyje
a wszystko jeszcze
może się wydarzyć

/23. 07. 2019 Feliks Grywaldzki/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @grywaldzki! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got a First Reply

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Twój post został podbity głosem @sp-group-up oraz głosami osób podpiętych pod nasz "TRIAL" o łącznej mocy ~0.20$. Zasady otrzymywania głosu z triala @sp-group-up znajdują się tutaj, w zakładce PROJEKTY.

@wadera

Chcesz nas bliżej poznać? Porozmawiać? A może chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy na nasz czat: https://discord.gg/rcvWrAD