Dziecięca Drużyna Pożarnicza OSP Jadowniki spotkała się ze Świętym Mikołajem w Kopalni Soli w Bochni

in #polish3 years ago (edited)

Tego roku Święty Mikołaj odwiedził najmłodszych strażaków z Jadownik w Kopalni Soli w Bochni, gdzie wraz z opiekunami i rodzicami spędzili noc przy wspólnej zabawie.

Głęboko pod ziemią bocheńską Dziecięca Drużyna Pożarnicza z OSP Jadowniki wraz z opiekunami spędzili przyjemny wieczór i noc kiedy to odwiedził ich Święty Mikołaj. Nie przybył on bowiem z pustymi rękami. Zabrał ze sobą wielki czerwony worek po brzegi wypełniony prezentami.
Grzeczni młodzi druhowie otrzymali po prezencie oraz mogli usłyszeć pochwały od pana z siwą brodą na temat ich postaw w życiu społecznym powiatu brzeskiego oraz niesienia przykładu rówieśnikom.

Gdy Święty Mikołaj udał się do innych grzecznych dzieci młodzi strażacy zaczęli wspólną zabawę. Była muzyka i wspólne zabawy taneczne, gra w piłkę i wiele wiele innych.
Nie zabrakło także zwiedzania kopalni i poznawania jej wspaniałej historii.

Dziękujemy wszystkim sponsorom, dzięki którym tegoroczne Mikołajki udało się zorganizować. Dzieci były zachwycone z pobytu w kopalni gdzie niespodziewanie odwiedził ich Mikołaj.
Następnego dnia po powrocie do domów przedstawiciele DDP OSP Jadowniki pojechały na kolejne pokazy ratowniczo-gaśnicze. Cóż „służba nie drużba” :)

Dzięki za wizytę!
Pozdrawiam Mariusz, @firesteem

Sort:  

Ale super wyglądają w tych mundurach :D

@tipu curate

Dziękuję w imieniu całej drużyny :)

"Long time no see"

Mam nadzieję, że wracasz po przerwie.

Myślę, że tak :)
Dzięki!

Congratulations @firesteem! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 3 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

I'm glad to see you come back dear @FireSteem!! :) I hope the New Year brings lots of good experiences. May you have health, joy and safety must of all!! My best wishes for you, your loved ones and beautyful community!!
Great 2020!!

Hello my friend @leveuf :)
I also send my best wishes to you. I'm glad to hear you again :)

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 20194.81
ETH 1134.81
USDT 1.00
SBD 2.95