You are viewing a single comment's thread from:

RE: Jak ochronić się przed oszustami na Steem?

in #polish3 years ago

Ogólnie loguj się używając posting key (w tekście o tym masz). Nic nie jest bezpieczne nawet steemit ;) Po prostu z czegoś trzeba korzystać, a za Steemit stoi grupa programistów. W sensie nie mówię o ataku, a czymś w rodzaju - zrobiliśmy błąd jakiś

Coin Marketplace

STEEM 0.97
TRX 0.13
JST 0.140
BTC 56090.77
ETH 2325.06
BNB 594.27
SBD 7.88