Prawie na żywo z Zakopanego

in #polish2 years ago

Wczoraj przed świętami postanowiłem zwiedzić drugie moje ulubione miasto (tylko ze względu na góry) czyli Zakopane. Wypadł był bardzo krótki, ponieważ kilkugodzinny ale udało się zwiedzić kilka miejsc i przy okazji sprawdzić, czy na tegoroczne święta Zakopane zostało odpowiednio udekorowane. Fotograf ze mnie żaden ale z racji tego, iż lubię robić zdjęcia to postanowiłem kilkoma się podzielić.

Oczywiście z okazji świąt życzę wszystkim radości przy wigilijnym stole, umiaru w jedzeniu i piciu (to szczególnie dedykuje sobie) rodzinnego ciepła i przede wszystkim odpoczynku w świątecznej atmosferze.


1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpgSort:  

Congratulations @docbox! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 50 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 100

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues
Christmas Challenge - Send a gift to to your friends

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.043
BTC 11055.98
ETH 384.50
USDT 1.00
SBD 0.98