You are viewing a single comment's thread from:

RE: Gdzie ten kryzys? |Złoto|Nieruchomości|Giełda

in #polishlast year

chyba ominęło Cie zamieszanie se STEEM Chińscy komuniści przejęli platformę i doszło do hardforka. klona swojego konta masz ma Hive logujesz się tymi samymi danymi

Coin Marketplace

STEEM 1.18
TRX 0.15
JST 0.137
BTC 58820.05
ETH 4109.70
BNB 684.29
SBD 7.19