Sort:  

Dzięki :) Ja też bardzo lubie klimat tego zdjecia

Jeśli lubisz fotografie to jest tutaj konkurs foto organizowany przez abc.love.steemet

Na pewno sie temu przyjrzę !

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19240.17
ETH 1315.98
USDT 1.00
SBD 2.47