Sort:  

Oczywiście deszczowa pogoda sprzyja wszelkiej maści przepięciom. Osobiście zaobserwowałem, ze wtedy bardziej "strzela" spod kół :)

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66167.46
ETH 3530.53
USDT 1.00
SBD 3.15