You are viewing a single comment's thread from:

RE: 101 Inne Przepisy: Bita śmietana

in #polish2 years ago

Ten przepis troszkę odbiega od innych;)). Brak w nim głównego składnika - Kawy;))

Sort:  

Ten przepis będzie częścią jednego z kolejnych przepisów na kawę

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.039
BTC 10883.73
ETH 357.12
USDT 1.00
SBD 0.96