Sort:  

Oby tak było... :)

Prawie wcale nie wchodzę na Discord ale zostawiłam Ci tam wiadomość. Pozdrawiam serdecznie :)

Odpisałem :)

Więc mam powód żeby tam zajrzeć :)

Coin Marketplace

STEEM 0.32
TRX 0.06
JST 0.042
BTC 37726.92
ETH 2541.06
USDT 1.00
SBD 4.16