You are viewing a single comment's thread from:

RE: Nie lubię oglądać seriali, ale...

in #polish3 years ago

Ja też nie oglądam seriali, bo... nie mam na to czasu.

Wyjątkiem jest "Ojciec Mateusz", którego oglądam po powrocie z pracy i który jest emitowany przez TVP Seriale. Można też powiedzieć, że u nas stało się to jakby ceremonią. XD Kiedyś jakoś nie trawiłem tego serialu, ale jak TVP Seriale zaczęło go emitować w 2019 roku po 14:30 to zacząłem go oglądać i się "wciągnąłem". Ale tak to nie oglądam seriali. Wolę obejrzeć film.

Sort:  

Właśnie czasem tak jest. Jak nie oglądasz to nie oglądasz, ale jak już zaczniesz to już oglądasz xD

Dokładnie. XD Gdyby mi ktoś powiedział rok temu, że polubię ten serial, to bym go chyba wyśmiał i popukał się w głowę. XD

Tak samo miałem z "Pierwszą miłością", przecież sama nazwa już odstraszała 😋

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.029
BTC 20104.02
ETH 1098.94
USDT 1.00
SBD 3.11