Sort:  

Dokładnie. XD Gdyby mi ktoś powiedział rok temu, że polubię ten serial, to bym go chyba wyśmiał i popukał się w głowę. XD

Tak samo miałem z "Pierwszą miłością", przecież sama nazwa już odstraszała 😋

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.035
BTC 23829.67
ETH 1894.62
USDT 1.00
SBD 3.27