Sort:  

Witaj @barbarossastudio :) Oczywiście że moższ, w takim razie w głosowaniu użyje linka do Twojego komentarza. Daje do myślenia Twoje haiku, czasem nie trzeba dużo pisać by było dużo treści i Tobie się to udało. Podoba mi się, że nie jest jednoznaczne i można odczytywać je na wiele sposobów. Tak to już jest dla jednych inwestycja, dla innych dom. Świetne!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 26937.79
ETH 1740.11
USDT 1.00
SBD 2.69