Sort:  

A co to właściwie znaczy. Tak po polsku?

Jak dobrze zrozumiałem to jakaś forma wsparcia od kuratora przez @tipu :)

Posted using Partiko Android

Dzięki, a już myślałem że jakiś ochrzan.

To komenda dla bota tipu. Piszę taki komentarz pod postem, który chcę podbić i bot daje głos za tyle STEEM ile napiszę. Pewne osoby otrzymały możliwość głosowania ze środków samego bota. Taka nowa forma wsparcia polish.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 66369.39
ETH 3585.92
USDT 1.00
SBD 2.59