You are viewing a single comment's thread from:

RE: Mój niechlubny wkład w nadużycia w systemie

in #polish3 years ago (edited)

Jeśli szukasz pomysłów na "pro-społeczną" pokutę, to ja Ci mogę jeden podsunąć.

Szukamy z @tapioka i @lukmarcus sponsorów dla specjalnego wydania temaTYgodnia WOKÓŁ REGULAMINU, który ma być poświęcony temu gorącemu i ważnemu dla społeczności tematowi.... (my dajemy po piątce ;)

Sort:  

No i bardzo fajnie, dorzucę też piątkę od siebie :) Tylko przypomnij mi proszę o tym jak już będziecie zbierać ;)

Super, dzięki :) wysłać możesz w każdej chwili, do Steemit-Polska. ja zaraz wyślę swoje

Poszło zatem.

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.039
BTC 10696.86
ETH 345.28
USDT 1.00
SBD 0.95