Sort:  

Super, dzięki :) wysłać możesz w każdej chwili, do Steemit-Polska. ja zaraz wyślę swoje

Poszło zatem.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.040
BTC 10743.51
ETH 353.64
USDT 1.00
SBD 0.95