Projekt pi - halving

in polish •  15 days ago 

Od ok. pół miesiąca jestem częścią projektu Pi. Bardzo zżyłem się z tamtejszą społecznością i od dołączenia do projektu życzę mu jak najlepiej. Wczoraj doszło do najlepszego - Pi przekroczyło milion użytkowników/pionierów! Gratulacje!

Wraz z milionem nadeszły zmiany. Prędkość z jaką "kopana" jest kryptowaluta spadła o połowę (tzn. halving) więc nowszym użytkownikom ciężej będzie zdobyć wiele, chociaż wciąż jest to możliwe, do czego zachęcam.

Jeszcze raz, gratulacje!

Polecam także użyć mojego kodu: arumar, jestem aktywnym użytkownikiem i używając mojego kodu także dostaniecie za to bonusy.

omhsmar61o.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @arumar! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout
You received more than 10 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 50

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest Meet The Stemians Contest - The mysterious rule revealed
SteemFest⁴ - Meet the Steemians Contest
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!