Co łączy Bydgoszcz z Brzegiem? - Sfokusowani #23steemCreated with Sketch.

in polish •  28 days ago  (edited)

Odpowiedź: Most.
Zapytacie: Ale jak? Przecież nie leżą na dwóch brzegach tej samej rzeki!
A jednak...

Na zdjęciu widzimy Most Piastowski w Brzegu. Został otwarty w 1954 roku, jednak część jego historii jest troszkę starsza, ponieważ dwa przęsła pochodzą z Mostu fordońskiego na Wiśle, który został zbudowany w 1893. Po dwukrotnym wysadzeniu go, najpierw w początkach, a później na koniec II wojny światowej, zdecydowano, że niezniszczone przęsła z terenów zalewowych zostaną przeznaczone na budowę kilku mniejszych mostów. W ten sposób na początku lat 50. XX wieku dwa z nich trafiły do Brzegu, aby zająć miejsce zniszczonego w trakcie działań wojennych Mostu Odrzańskiego. Nowy most został zaprojektowany przez inż. Waldemara Uchańskiego i jest on konstrukcją kratownicową utworzoną z kątkowników stalowych, typową dla końca XIX wieku. Most ma 120,2 m długości i przebiega przez niego droga krajowa na 39.


Jak sami widzicie - da się. Jak nie geografią to historią.
Fordon, dziś dzielnica Bygdoszczy leży nad Wisłą, Brzeg nad Odrą, połączyła ich historia jednego mostu. Z punktu widzenia mostu, myślę, że to fajna rzecz być w jednym "życiu" przyprawą na dwóch najważniejszych rzekach w kraju...zdjęcia zrobione przeze mnie cztery lata temu, ówczesnym telefonem


historię opowiedziałam dzięki wsparciu Internetu

Posted using Partiko Android

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Thank you so much for being an awesome Partiko user! You have received a 14.79% upvote from us for your 1579 Partiko Points! Together, let's change the world!

Congratulations @agullax! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 1500 upvotes. Your next target is to reach 1750 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard supports the SteemFest⁴ Travel Reimbursement Fund.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Thank you so much for being an awesome Partiko user! We have just given you a free upvote!

The more Partiko Points you have, the more likely you will get a free upvote from us! You can earn 30 Partiko Points for each post made using Partiko, and you can make 10 Points per comment.

One easy way to earn Partiko Point fast is to look at posts under the #introduceyourself tag and welcome new Steem users by commenting under their posts using Partiko!

If you have questions, don't feel hesitant to reach out to us by sending us a Partiko Message, or leaving a comment under our post!

Twój post został podbity głosem @sp-group-up oraz głosami osób podpiętych pod nasz "TRAIL" o łącznej mocy ~0.17$. Zasady otrzymywania głosu z traila @sp-group-up znajdziesz w ostatnim raporcie tygodniowym z działalności @sp-group, w zakładce PROJEKTY.

@michalx2008x

Chcesz nas bliżej poznać? Porozmawiać? A może chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy na nasz czat: https://discord.gg/rcvWrAD