You are viewing a single comment's thread from:

RE: Poardnik leków przeciwbólowych #4

in #polish3 years ago

Stosując leki rozważnie, biorąc pod uwagę wskazania i przeciwwskazania oraz radząc się fachowców, minimalizujemy możliwość wystąpienia działań niepożądanych.
Dodam tylko:
-przy znaczkach √ na grafikach wymieniłam wskazania
-przy X przeciwwskazania :)

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 17540.15
ETH 515.85
SBD 1.14