Hodowla mrówek – początki

in #polish3 years ago (edited)

Hodowla mrówek zaczyna cieszyć się coraz większą popularnością. Dzieje się tak głównie ze względu na ciekawe zachowania tych owadów, ich powszechną dostępność i stosunkowo prostą hodowlę.

Jednym z podstawowych aspektów związanych z hodowlą tych niezwykłych owadów jest zapewnienie im odpowiedniego lokum – formikarium...
Czytaj dalej
IMG_6292.JPG

Sort:  

Congratulations @adisonv13! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 30 posts. Your next target is to reach 40 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

New japanese speaking community Steem Meetup badge
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.71
TRX 0.10
JST 0.074
BTC 55104.76
ETH 4146.41
BNB 611.17
SBD 7.07