'Sa Paaralan'

in #poetry2 years ago

IMG_20191205_180706.jpg


Ito na ang aking pangalawang tahanan
Kung saan nadadagdagan ang kaalaman
Ang guro parang ina ang ginagampanan
Gabay naten sa magandang kinabukasan


Sa araw araw na pagpasok sa eskwela
Mayron tayong mga bagong makikilala
Ang iba'y seryoso ang iba naman ay kwela
Basta't mahalaga maging mabuti sa kanila


Anu nga ba ang iyong paboritong leksiyon
Yung nakakaagaw ng buo mong atensiyon
Numero , ingles ba o tungkol sa kasaysayan
Lahat ng itoy meron sa ating silid aklatan


Lage nateng dala mga libro at kwaderno
Sandata din naten mga talento at talino
Ipakita ang galing, magbigay karangalan
Sa ating iniingatan at mahal na paaralan


Zeph's homework
your cuties ,

Sort:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Hi, @mini-zephalexia!

You just got a 0.19% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.

Congratulations @mini-zephalexia! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 58000 upvotes. Your next target is to reach 59000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Congratulations @mini-zephalexia! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 35600.08
ETH 2488.98
USDT 1.00
SBD 4.03