ေဝ ဒနာ အပိုင္း အစမ်ား(334)

in #poem2 years ago

ေဝဒနာအပိုင္းစမ်ား(334)

ကိ်န္စာမိအခ်စ္ႏြံထဲကရုန္းထြက္ျကမယ္

မင္းမ်က္ဝန္းကအျကင္နာဒီေရေလးမ်ား
ကိုယ့္နွလုံးသားေလးထဲစီးဆင္းလို႔ေနလဲ
ဟိုအရင္လိုမွမျငိမ္းခ်မ္းနိုင္ေတာ့ပဲကိုေနာ္

မင္းနုတ္ဖ်ားေလးကတိုးတိုးဖြဖြဖိတ္လ်ွံက်
ရင္ခုန္တမ္းတလိႈက္ေမာရတဲ႔စကားမ်ားက
ဟိုအရင္ကလိုမွေႏြးေထြးမႈ႕ေလးမျပနိုင္ပဲ

မ်က္ဝန္းေလးမ်ားရွိတကယ္ေနခဲ႔ေပမဲ႔လဲ
သံသယႏြံနက္ေတြပိတ္ဆို႔ေနခဲ႔ေလေတာ့
အမွန္တရားေလးေတြမွမျမင္နိုင္ခဲ႔ေတာ့ပဲ

တကယ္ျကာနိုင္တဲ႔နားနွစ္ဖက္ရွိေနခဲ႔လဲ
ဟိုဖက္ဝင္ဒီဖက္ထြက္မျငိမ္သက္ေတာ့လဲ
နွလုံးသားထဲမွားတာေလးပဲျကားေနဆဲပါ

တကယ္ခ်စ္ခဲ႔တာကိုယ္နဲ႕မင္းရယ္ပါေနာ္
မလိုတမာေသြးခြဲစကားေလးေတြျကားထဲ
နွလုံးသားနာဖ်ားေျကမြခံစားေဝးသင့္လား

ေဘးစကားထက္နွလုံးသားကိုယုံစားေနာ္
ရင္ခုန္သံေတြကြဲအက္တုန္ခါနုန္းေလးပ်က္
ငါတို႔အသဲဟက္တက္ကြဲရက္ေစသလား

တကဟ္ဆိုလိုေနတာေလးေတြကအခ်စ္ပါ
အခ်စ္ညီမ်ွျခင္းရဲ႕တျခားတဖက္ေလးထဲမွာ
ထပ္တူက်ရွိေနသင့္တာအခ်စ္တခုပါေနာ္

နင္မရွိတဲ႕ကမာၻမွာငါေနမေပ်ာ္နိုင္သလိုပဲ
ငါမရွိေတာ့တဲ႔ရင္ခြင္မွာနင္မေပ်ာ္နာသိပါ
ဥေဏွာက္တြင္းထဲခ်စားနွလုံးသားနာဖ်ား
က်ိန္စာမိအခ်စ္မ်ားထဲကရုန္းထြက္ျကမယ္

8.9.2018

Sort:  

Source
Plagiarism is the copying & pasting of others work without giving credit to the original author or artist. Plagiarized posts are considered spam.

Spam is discouraged by the community, and may result in action from the cheetah bot.

More information and tips on sharing content.

If you believe this comment is in error, please contact us in #disputes on Discord

You got a 5.03% upvote from @upme thanks to @phyowaiaung! Send at least 3 SBD or 3 STEEM to get upvote for next round. Delegate STEEM POWER and start earning 100% from your share, daily payouts ( no commission ).
Quick delegation links: 25SP | 50SP | 100SP | 250SP | 500SP | 1000SP | 2000SP | 5000SP | Custom Amount

You got a 3.69% upvote from @postpromoter courtesy of @phyowaiaung!

Want to promote your posts too? Check out the Steem Bot Tracker website for more info. If you would like to support the development of @postpromoter and the bot tracker please vote for @yabapmatt for witness!

Congratulations @winmyatthu555! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

You got a 6.36% upvote from @upmewhale courtesy of @phyowaiaung!

Earn 100% earning payout by delegating SP to @upmewhale. Visit http://www.upmewhale.com for details!

You got a 4.50% upvote from @emperorofnaps courtesy of @phyowaiaung!

Want to promote your posts too? Send 0.05+ SBD or STEEM to @emperorofnaps to receive a share of a full upvote every 2.4 hours...Then go relax and take a nap!

You got a 8.45% upvote from @brupvoter courtesy of @phyowaiaung!

You got a 28.57% upvote from @whalepromobot courtesy of @phyowaiaung!

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.02
JST 0.037
BTC 10424.88
ETH 338.65
USDT 1.00
SBD 0.96