Munting Pluma: Ang unang kabanata. (The first chapter)

in poem •  6 months ago

Munting-Pluma-Thumbnail.jpg

Isip ay lumilipad
Thoughts are everywhere
Di mawari kung saan
Don't really know where
Kung saan man mapadpad
Wherever it is
Ikaw ang laging laman
You are always in me

Sa bawat kurba
In each curve
Sa bawat letra
In every letter
Iisa ang hiwatig
There's only one hint
Na ikaw ang aking naiisip
That I think of you

Hindi mo man mawari
You may not understand
Ako man ay di mapansin
I may not be noticed
Maghihintay pa rin
Will still wait
Sa iyong pagtalima
In your observance

Itong munting tula
This little poem
Ay aking alay
Is my offering
Sa isang tulad mo
To someone like you
Na mahilig magbasa
Who loves to read

Bawiin man ng oras
Time may reclaim
Mga katagang aking binibigkas
The words I am spouting
Patuloy ang pagsulat
Will keep writing
Hanggang sa iyong muling pagbasa
Until your next read

© imawreader | Isang tula mula sa isang Pluma. | Image source

Munting-Pluma-Banner.png


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!