ဂုဏ္

in #poem3 years ago

ဂုဏ္ ဓနမရွိတဲ႔
အညတရတစ္ေယာက္က
အခ်စ္ဆိုတဲ႔ႏွလံုးသားတိုက္ပြဲမွာ
ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ရွိခဲ႔ရင္ေတာင္
အရံႈးဖက္မွာဦးတည္ေနျပီးသားပါဟာ

Sort:  
UpvoteBank
Your upvote bank
__2.jpgThis post have been upvoted by the @UpvoteBank service. Want to know more and receive "free" upvotes click here

PRICES HAVE CHANGED TO 0.150 and 0.151!!!
NEW TIER UPVOTES user guideCurrent price is 0.150 or 0.151 SBD for 200%, 250%, or 300% upvote based on tier level.

200% ($0.30) - Bronze Level - No requirements
250% ($0.37) - Silver Level - SteemAuto Upvote of 100% or $0.02 (whichever is possible)
300% ($0.45) - Gold Level - SteemAuto Upvote of 100% or $0.02 AND 50 SP delegation

All delegators make a "striking" return on your investment!
50 SP --- 100 SP --- 200 SP --- 500 SP --- 1000 SP

That being said...

BOOOOOOOOOM!!!

The ground shakes as incredible power lights the sky. The thunder tests the quality of your post and deems it worthy, rewarding it with an upvote and comment from @thundercurator.

Investors who delegate SP to @thundercurator are entitled to 75% of @thundercurator income after curation. Get on-board early and grow with us!

Congratulations @alibaaa! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.95
TRX 0.13
JST 0.134
BTC 54955.64
ETH 2266.32
BNB 569.54
SBD 7.96