You are viewing a single comment's thread from:

RE: #pl-travelfeed - nowy tag podróżniczy i wprowadzenie do TravelFeed

Czy ktoś mi wytłumaczy po co te nowe tagi? To juz nie można wspierać na starych tagach? Teraz każdy założy sobie konto do kuratorki i swój tag. :) to tylko rozdrobnienie społeczeństwa. Jak ma być silne to musi byc zjednoczone pod kilkoma silnymi tagami.

Sort:  

Ponieważ TravelFeed posiada swój tag #travelfeed a językowe tworzy według wzoru #xx-travelfeed (obecnie jest tylko #pl-travelfeed i #de-travelfeed). Tag ten ma zachęcać jednocześnie do dołączenia i udziału w społeczności, dlatego nie możemy po prostu "wcielić" #pl-podroze do TravelFeed. Zresztą na #pl-podroze treści nie muszą mieć żadnych szczególnych wymagań, a TravelFeed wymaga jednak odpowiedniej długości tekstu.

Czy ktoś mi wytłumaczy po co te nowe tagi?

Przeczytaj post.

To juz nie można wspierać na starych tagach?

Przeczytaj post.

Teraz każdy założy sobie konto do kuratorki i swój tag. :) to tylko rozdrobnienie społeczeństwa.
Jak ma być silne to musi byc zjednoczone pod kilkoma silnymi tagami.

Racja. Wszystko wrzucajmy w #polish ! + Przeczytaj post.

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 67164.91
ETH 3518.77
USDT 1.00
SBD 2.71