Diabeł rolnikiem

in pl-tradycja •  10 months ago 


Koło Daleszyc chłop pole orał. Zobaczył go Diabeł i zaciekawiony przysiadł w pobliżu przyglądając się z zaciekawieniem. Spodobało mu się rolnictwo i zaproponował chłopu współpracę. Razem będą sieć i orać, pieniądze zarobione będą dla chłopa a z Diabłem podzieli się płodami rolnymi. Chłop się zgodził. Diabeł zaznaczył że wszystko co pod ziemia będzie to jemu przypadnie. To co na ziemi będzie dla Chłopa. Zasiali groch. Wyrósł piękny zieloniutki. Chłop zebrał strąki a diabłu korzonki. Diabeł mówi że tym razem wezmę to co na ziemi. Wsadzili ziemniaki. Chłop zebrał kartofle a diabeł badyle. Nie podobało się to Diabłu i znów zaproponował wspólną prace ale teraz to co pod ziemia i tuż nad ziemia jego a co u samej góry dla chłopa. Wsiali zboże. Chłop zebrał kłosy a diabeł jedynie słomę. Po tym Diabłu się odechciało rolnictwa i stwierdził że ciężkie życie rolnika bo byle co jada i narobić się musi.

Posted from my blog with SteemPress : https://piewca.pl/?p=999

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @piewcapl! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - The results, the winners and the prizes

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!