Konkurs Kreatywny #24 – Podsumowanie

Dzień dobry

Czas na ogłoszenie wyników w 24. Konkursie Kreatywnym :)

W konkursie wzięło udział czworo uczestników:

WYNIKI

Podana punktacja uwzględnia dodatkowe 3 pkt przyznane uczestnikom, którzy wzięli udział w głosowaniu.

I miejsce (nagroda 5 STEEM) - @pkocjan (16 pkt)
II miejsce (nagroda 3 STEEM) - @katiefreespirit (13 pkt)
III miejsce (nagroda 2 STEEM) - @grecki-bazar-ewy (11 pkt)

Na miejscu 4 (niestety bez nagrody) znalazł się @jhalik (5 pkt).

Serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.12
JST 0.032
BTC 66568.01
ETH 3070.53
USDT 1.00
SBD 3.68