You are viewing a single comment's thread from:

RE: ENGRAVE - Pierwsza platforma blogowa oparta na sieci Steem

in #pl-projekty5 years ago

Jeszcze jedno pytanie - czy jest jakaś możliwość zainwestowania w projekt? Np. delegacja SP żeby @engrave mógł upvoteować treści tworzone na platformie. Chyba dtube i dlive w ten sposób działają.

Sort:  

Tak, powstało nowe konto specjalnie dla projektu (@engrave), więc jeśli ktoś jest zainteresowany bezpośrednim wsparciem w postaci delegacji SP, to może to zrobić na rzecz tego konta lub konta mojego.

Dzięki za pytanie i zainteresowanie :)

Ale modelu dzielenia sie zyskiem z inwestorami nie ma, tak?:)

Aktualnie nie ma, bo szczerze nigdy wcześniej o tym nie myślałem. Chętnie jednak przedyskutuję jakąś propozycję ;) Zapraszam na chat lub Discord.

Super, postaram się "odpalić" jakąś drobną sumkę na rozwój tego projektu. Jeszcze raz życzę powodzenia z tym projektem :)

Świetnie! Delegacja na pewno zostanie spożytkowana na rzecz blogerów :)

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.025
BTC 27095.18
ETH 1675.95
USDT 1.00
SBD 2.30