Sort:  

ciesze się, że chociaż troszkę udało mi sie oddać klimat tamtejszych wakacji :)

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.044
BTC 10929.22
ETH 383.46
USDT 1.00
SBD 0.98