Sort:  

A No właśnie, czasem tak to jest!!! Trafna uwaga 😋

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.03
JST 0.028
SBD 3.21