Sort:  

No, ale za to jak tylko mu się zabawa znudzi to zaraz chce na ręce i to sa długie chwile noszenia 😊 nie ma czasu na nudę :))

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.03
JST 0.030
BTC 36450.36
ETH 1226.51
USDT 1.00
SBD 3.21