Sort:  

Ja bym myślała raczej ile tekstów jeszcze przed Tobą ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.063
BTC 49519.26
ETH 4214.56
BNB 581.81
SBD 5.98