Czy znasz swoje prawa pracownika?steemCreated with Sketch.

in pl-artykuly •  2 months ago

 Wielu pracowników, zwłaszcza tych wychowanych na tak zwanych śmieciówkach czy umowach o samo zatrudnieniu, nie wie jakie prawa pracownicze im przysługują. Brak tej wiedzy jest zaś bardzo często wykorzystywany przez nieuczciwych pracodawców. Najczęściej w zakresie czasu, jaki pracownik musi spędzić w pracy. 

 Podstawa czasu pracy

Czas pracy to suma godzin w skali doby i tygodnia, w których pracownik musi pozostawać do dyspozycji przełożonych w zakładzie lub innym miejscu przez nich wyznaczonym. Tyle mówi kodeks pracy. 

Zapisanie tego w ustawie ma zapobiegać przetrzymywaniu pracowników w miejscu pracy, a tym samym korzystanie z ich pracy, która nie zostanie opłacona. Przede wszystkim musimy mieć świadomość, że pracodawca nie może zmusić nas do pozostania w pracy, bez wywiązania się z zapłaty za czas dodatkowy. 

W Polsce podstawowe normy czasu pracy to: 8 godzin na dobę, 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. Z nadgodzinami czas pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie może przekroczyć 48 godzin. Nie oznacza to jednak, że w każdym tygodniu liczba godzin pracy nie może przekroczyć 40. 

Jednak w perspektywie 4 miesięcy tyle właśnie musi wynosić średnia. Oznacza to, że pracodawca może nas nakłonić do pracy dodatkowej, ale czas ten musi zostać w 4-miesięcznym etapie rozliczeniowym, odliczony na naszą korzyść. 

Możemy pracować dłużej w jednym tygodniu, ale w następnym będziemy za to pracować krócej. Jeśli tak się nie stanie, to pracownikowi należą się nadgodziny.

Nadgodziny

Przy wyliczaniu nadgodzin należy pamiętać, że do czasu pracy zalicza się także przerwy w pracy oraz przestoje z winy pracodawcy. Jeżeli przestój powstał z przyczyn: pracodawcy, to wtedy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości wynikającej z osobistego zaszeregowania, ale nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Czas jego pracy liczy się zaś do rozliczenia. Kolejną ważną informacją jest też to, że wedle prawa, pracownik nie może pracować dłużej niż przez 6 dni z rzędu. Jeśli jesteśmy zmuszeni do pracowania dłużej, to pracodawca ma obowiązek wypłacić nam nadgodziny.

Te należą się każdemu pracownikowi, jeśli praca została wykonana poza godzinami jego pracy lub wówczas, kiedy pracownik nie powinien świadczyć pracy, czyli w święta czy w niedziele. Praca w nadgodzinach nie może być jednak zastosowana dowolnie. 

Ustawa mówi tu wyraźnie, że praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, a także w razie szczególnych potrzeb pracodawcy. 

Kiedy taka konieczność wystąpi, to oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje nam jeszcze dodatek w wysokości 100 procent wynagrodzenia, jeśli do świadczenia pracy doszło w niedziele, święta lub dni, które nie są dniami świadczenia pracy przez pracownika. 

W przypadku gdy zostaniemy zmuszeni do zostania w pracy w normalny dzień roboczy, to pracodawca ma obowiązek przyznać nam dodatkowo 50 procent wynagrodzenia.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @topnetwork! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 80 posts. Your next target is to reach 90 posts.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Collect badge and win 5 STEEM
Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

!tipuvote 0.5

This post is supported by $0.28 @tipU upvote funded by @astromaniak :)
@tipU voting service: instant upvotes, negative ROI protection | For investors.

W sumie wygląda jak tekst frankensteina - połączony z wielu ...