Mag Aral Ng Mabuti

in #pilipinas3 years ago

Ang isang taong gusto makita at makapiling ang mga magulang nila na tulad ko ay hindi kamalian kundi isang pagmamahal na kinakailangan ng mga tao sa mundo.


xiku3n55m4.png

Litrato

Ako ay isang batang nagaaral ng mabuti para lamang sa mga magulang at mga kamaganak ko na kahit mahirap lang kami ay kaya kong isulong ang aming buhay sa pamamagitan lamang ng pagaaral ng mabuti.

Sana lahat ng mga bata ay maging tulad ko na gustong magaral upang may magandang kinabukasan.

Mafie Cabiles (@peachbaby)

Sort:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.040
BTC 29554.87
ETH 1980.85
USDT 1.00
SBD 2.39