HANDA PARA SA ADLAW NGA NATAWHAN

in #pilipinas5 years ago

image

Maayong adlaw mga idol, kahapon lang naay nagsa ulog sa adlaw niyang natawahan. Usa sa sood nakong higala ug shempre jay hilig man jud mi ug foodtrip kaon jud dayon ang among mahunahunaan.
image
Nag luto mi ug gamay para naa mi ma salo salo sa pagsaulog sa adlaw nga natawhan sa sood naming amigo. Ginagmay lang gud pero ang importante maayog lawas ming tanan samot na ang nagsaolug.
image
Pagkaon nga simpol ra kaayo basta lang magka tapoktapok ming mga barkada kay pangsa ra raba jud ni mahitabo nga naay mag saolug sa ilang adlaw nga natawhan. Ug diri langko kutob mga idol ug daghan salamat.

inyong amigo: @deemmosqueda

Sort:  

Congratulations @deemmosqueda! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard and the Veterans on Steemit - The First Community Badge.

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.022
BTC 26227.56
ETH 1593.55
USDT 1.00
SBD 2.19