Sort:  

Mam szczęście że nie muszę kwarantanny przechodzić ale miło jest się wyrwać z rana w takie miejsce gdzie nie ma tłumów i zaczerpnąć świeżego powietrza. Cieszyc się przestrzenią jaką daje ten piękny ogród, bo nie wiadomo kiedy może i tego zabraknąć, jak korona zapuka do mnie.

Tak, tak. Cieszyć się należy każdą chwilą, bo zjawiska mają charakter nietrwały.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.023
BTC 27756.97
ETH 1648.55
USDT 1.00
SBD 2.23