Desi hikmat

in #photography6 years ago

Ye nuskha buhat hi aala hai kharish k liy..

Ye bus rk dafa istmaal kro aur kharish ghaib.

Jis ny banana ho wo mujh sy rteeka poch ly.
Shukria

IMG_20180621_133756.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 65725.20
ETH 3370.19
USDT 1.00
SBD 2.63