The Pharaoh of the Louvre / Faraon Luwru

The Pharaoh of the Louvre

The presented picture is an artistic fantasia on the Egyptian art one may find in the newly-established Louvre Abu Dhabi museum. The composition consists of several photos I made at the gallery 2 months ago.
Share your feedback with me if you have some time.

Faraon Luwru

Przedstawione zdjęcie jest wariacją artystyczną na sztuce egipskiej wystawionej w nowo otwartym muzeum Luwr Abu Zabi. Powyższa kompozycja łączy kilka zdjęć, które wykonałem tamże niecałe 2 miesiące temu.
Jeśli masz nieco czasu, podziel się tym co myślisz.
Sort:  

@haiyangdeperci You have earned a random upvote from @botreporter because this post did not use any bidbots.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.07
JST 0.028
BTC 19347.36
ETH 1070.59
USDT 1.00
SBD 2.99