Sort:  

Hahahaha, da bar. Nije to već u Zagrebu ima puno više ljudi koji se lijepe na riječ "besplatno" bez obzira što besplatno bilo pa je ogromna gužva.

Coin Marketplace

STEEM 1.05
TRX 0.13
JST 0.125
BTC 55196.58
ETH 3964.36
BNB 655.23
SBD 6.64