فواید اپلیکیشن‌های ارتباطی در دنیای امروز

in #persian6 years ago
امروز می‌خواهم مطلبی در مورد برنامه‌های ارتباطی مجازی و کاربرد آنها در زندگی روزمره بنویسم. تلگرام یکی از این اپلیکیشن‌ها است که خصوصاً در میان ایرانیان بسیار محبوبیت پیدا کرده است. این اپلیکیشن فواید زیادی برای سرعت بخشیدن به انجام کارهای روزمره دارد. برای من بسیار سخت است که تصور کنم که در گذشته که تلگرام یا هر برنامه‌ی دیگری نبود، مردم چطور می‌توانستند هر لحظه خبری را به دیگری اطلاع دهند یا دیگران چگونه به‌طور سریع از اتفاقات، اخبار، و یا وقایعی که رخ می‌داد، اطلاع پیدا می‌کردند.

به‌عنوان مثال، یک بار من روز قبل از امتحان کتابم را در مدرسه جا گذاشتم. از هم‌کلاسی‌ام خواستم که تصاویر صفحات کتاب را با تلگرام برایم بفرستد. واقعاً اگر اینترنت و تلگرام نبود، چقدر به دردسر می‌افتادم!

خلاصه اینکه تکنولوژی تأثیر زیادی در سبک زندگی مردم گذاشته است، و حتی تصور زندگی دوران‌های گذشته که از این تکنولوژی‌ها خبری نبود، بسیار سخت است.

Sort:  

Congratulations @susankiani! You have received a personal award!

1 Year on Steemit
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate to the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @lukestockes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @susankiani! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

I Upvoted u & Follow u..plz follow me back

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 71148.50
ETH 3780.07
USDT 1.00
SBD 3.78