Ngày họp lớp . Gặp lại cô và các bạn

in #partiko2 years ago

Link : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2537765213105294&id=100006155203848

: đã ra trường dc 4 năm nhưng những con người cố gắng họp mặt trong ngày đầu xuân năm mới nhưng cùng . Cô thì càng ngày càng già các bạn thì mỗi năm lại thành đại lên . Nhưng đâu đó cũng có những nỗi buồn khi tất cả lớp ko đông đủ được

Đây là bức ảnh sau khi ăn lâu kiki

Posted using Partiko Android

Sort:  

Này, tôi chỉ muốn nói rằng hiện tại không có nhiều người đến từ Việt Nam nhưng tôi đang cố gắng tập hợp tất cả người Việt Nam để chúng tôi có thể nâng cao nhau để kiếm tiền theo tôi và tôi sẽ theo dõi bạn để chúng minh có thể nâng cấp mỗi người steem.

Wow rất cảm ơn bạn hehe . Tôi mong ước những người viêt năm quay trở lại . Nhưng họ đã rời đi ko quay lại vì giá steem quá rẻ

Posted using Partiko Android

Thank you so much for being an awesome Partiko user! We have just given you a free upvote!

The more Partiko Points you have, the more likely you will get a free upvote from us! You can earn 30 Partiko Points for each post made using Partiko, and you can make 10 Points per comment.

One easy way to earn Partiko Point fast is to look at posts under the #introduceyourself tag and welcome new Steem users by commenting under their posts using Partiko!

If you have questions, don't feel hesitant to reach out to us by sending us a Partiko Message, or leaving a comment under our post!

hello @xuanphuc98, iam levycore from indonesia, steemzzang is korean platform which is managed by @steemzzang combines steem business and the real life project , if you interested in joining please tell me at discord levycore#8345

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.040
BTC 35832.76
ETH 2364.43
USDT 1.00
SBD 3.95