SkyWay Capital. Centrum Badawcze w ZEA. Unikar Mińsk. Koniec Etapu.

in #partiko4 years ago

Piątego grudnia kończy trzynasty etam rozwoju spółki Skyway i zaczyna etap 14 który będzie podzielony na podetapy w celu stopniowemu obniżeniu dyskonta.

SKYU WAY 11.PNG
Oznacza to że akcje firmy skyway będą do nabycia po wyższej cenie. Patrząc w przeszłość kiedy skyway przechodził do etapu trzynastego 7800 akcji można było nabyć za 25o dolarów rozłożonych na 10 rat. W tej chwili za 250 dolarów dostaniesz 6500 akcji aż do końca 5 grudnia 2019 roku. Po tej dacie za 250 dolarów będzie tych akcji mniej, czyli drożej. Szczegóły w Twoim gabinecie osobistym Skyway.

https://skyway.capital/news/new?id=642

Końcem października rozpoczął się nowy rozdział w historii Skyway. W ZEA w Innowacyjnym Parku Technologicznym(SRTI Park) zakończyły się prace rozruchowo-regulacyjne. Dzięki temu został zaprezentowany prasie, przedstawicielom biznesu oraz organizacjom zainteresowanym współpracą z SkyWay, tropikalny unicar


https://skyway.capital/news/new?id=647

Unikar w Mińsku. Jak może wyglądać w przyszłości Unikar w Minsku.

Jesli chcesz być na bieżąco z wiadomościami i wiedzieć jak szybko technologia Skyway rozwija się, możesz założyć swój własny gabinet osobisty za darmo.
https://new.skyway.capital/auth/login?do=register&partner_id=321007

Pozdrawiam

Sort:  

Congratulations @coincollecto! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 100 posts. Your next target is to reach 150 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemFest Meet The Stemians Contest - The mysterious rule revealed
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27718.09
ETH 1905.45
USDT 1.00
SBD 2.17