Photoshop Painting of Coffee Machine ! (Eng / Tr )

in #ntopaz3 years ago (edited)

ntopaz-image-0

Here is my painting of tchibo coffee machine.

This is my university homework .We learned the painting in digital with that. Let's look at the steps. Drawing is made in illustrator.
Because the illusrator is a vector-based program, it is very easy to select and paint the regions.

ntopaz-image-1

We switch to photoshop and make the whole image 50 percent gray and select the regions. The most important part here is to use only black and white as the brush color. Black is shadows and whites are glares. To add details, we sometimes draw paths with the pen tool so that sharp glares looks beatiful .

ntopaz-image-2

Finally, we choose the places where the color needs to change and we create the color we want. Adding logo and text to the painting and work is completed. A gradient transition and shadow can also be added to avoid white background .


TÜRKÇE

Karşınızda photoshopta boyamış olduğum tchibo kahve makinesi.

Bu benim üniversite ödevimdi . Dijital ortamda boyamayı bununla öğrendik (ben önceden bildiğim için geliştirme imkanım oldu . Şimdi biraz adımlara bakalım. Çizim illustratorda yapıldı. Çünkü illusrator , vektörel tabanlı bir program olduğu için sonrasında bölgeleri seçip boyamak oldukça kolay oluyor.

ntopaz-image-1

Boyamayı yapmak için photoshopa geçiyoruz ve tüm görseli yüzde 50 gri yapıp bölgeleri seçerek işe başlıyoruz. Burdaki en önemli kısım fırça rengi olarak sadece siyah ve beyaz kullanmak. Siyah ile gölgeleri beyaz ile de parlamaları atıyoruz. Detayları eklemek için bazen kalem aracı ile yollar çiziyoruz böylece keskin parlamaları vb. elde edebiliyoruz.

ntopaz-image-2

Son olarak ise rengin değişmesi gereken yerleri seçip istediğimiz rengi oluşturuyoruz. Birde logo ve yazıyı ekleyince boyama çalışma tamamlanmış oluyor. Arka planın beyaz kalmaması için bir degrade geçişi ve gölge de eklenebilir.

(Kaynak göstermediğim fotoğraflar bana aittir. )

Copyright @bluedwains - All rights reserved.

Sort:  

Congratulations @bluedwains! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 200 replies. Your next target is to reach 300 replies.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by BlueDwains from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Merhaba,

Yazınız C² ekibi değerlendirmesi ile Trliste kürasyon kuyruğu tarafından oylanmıştır.


Kürasyon kuyruğuna katılarak Steemit'te Türkçe yazılara siz de destek olabilirsiniz.

Sevgiler @trliste


Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c-squared topluluk hesabından oy ve resteem almıştır.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

renkler uyumlu ve hoş olmuş elinize sağlık.

Yorumunuzu yeni görüyorum , teşekkür ederim .

Initially I thought It was a photo!!!
Congratulations and thank you to share this kind of content with us!!!
Steem on!

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.08
JST 0.040
BTC 28821.67
ETH 1770.57
USDT 1.00
SBD 2.47