I was a member of the community so I have some introductory lines about myself.

in #news6 years ago (edited)

Hello Steemit comunity ! / Xin chào cộng đồng Steemit !

I am very happy to be a member of the Steemit community. / Tôi rất vui khi mình đã là một thành viên của cộng đồng Steemit.

My name: Thuc Le Huu. / Tôi tên: Lê Hữu Thực.

Adress: I am from Hoang Mai - Nghe An – Vietname. / Tôi đến từ Hoàng Mai - Nghệ An – Việt Nam.

Pixabay
Why do I know the Steemit community? / Tại sao tôi biết đến cộng đồng Steemit?
I am your friend @haccolong. We have a number of common views as well as some general issues about the society in which I live, so we talk and talk about them.
He sent me an article that he wrote on Steemit, I read and found useful.
Thereby I read more articles on Steemit and I found the Steemit community quite helpful to me.
So, I created a Steemit account. The original purpose was to let me comment on my own views on the articles I read in the community.
I am currently busy so I do not know much about the Steemit community. But I'm sure I'll find out later because it's very helpful to me.
=>
Tôi là bạn của anh @haccolong. Chúng tôi có 1 số quan điểm chung củng như quan tâm 1 số vấn đề chung về xã hội nơi tôi ở, nên chúng tôi hay nói chuyện, trao đổi với nhau về những điều đó.
Anh ấy đã gửi cho tôi 1 bài báo mà anh viết trên Steemit, tôi đọc và thấy bổ ích.
Qua đó tôi đọc thêm nhiều bài báo khác trên Steemit và tôi thấy cộng đồng Steemit khá bổ ích cho tôi.
Do đó, tôi tạo tài khoản Steemit. Mục đích ban đầu là để tôi bình luận củng như nói lên một số quan điểm của mình về những bài báo mà tôi đọc được trên cộng đồng.
Hiện tại tôi đang bận nên chưa tìm hiểu nhiều về cộng đồng Steemit được. Nhưng chắc chắn tôi sẽ tìm hiều dần vì nó rất hữu ích đối với tôi.

My job. / Công việc của tôi.
I graduated from university quite late and worked many jobs for several years.
Currently I give up everything to study my favorite field because I feel it is better for my future. So this time around I am quite busy.
=>
Tôi tốt nghiệp đại học khá muộn và làm nhiều nghề được vài năm.
Hiện tại tôi bỏ tất cả để nghiên cứu lĩnh vực mà tôi yêu thích vì tôi cảm thấy nó tốt hơn cho tương lai của tôi. Vì vậy khoảng thời gian này tôi khá bận rộn.

The standpoint living / Về quan đểm sống.
I like being straight and sincere.
I always live honestly and sincerely with everyone so hopefully everyone will live like that for me.
Currently, I enjoy singles.
=>
Tôi thích sự thẳng thắn và chân thành.
Tôi luôn sống trung thực và chân thành với mọi người nên hy vọng mọi người củng sống như thế đối với tôi.
Hiện tại, tôi đang thích cuộc sống độc thân!

About hobby. / Về sở thích.

Pixabay
I like to work at night with my laptop. Read newspapers, listen to music, learn good things about life on the internet
I like to drink coffee, meet friends at the end of the month.
=>
Tôi thích làm việc vào ban đêm với máy tính xách tay của tôi. Đọc báo, nghe nhạc, học hỏi những điều tốt đẹp về cuộc sống trên internet.
Tôi thích uống cafe, gặp gỡ bạn bè vào cuối tháng.

Thanks for reading my introduction. Good luck and good things always come to people.
=>
Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng giới thiệu về tôi. Chúc may mắn và mọi điều tốt đẹp luôn đến với mọi người.

Sort:  

Trời ơi, đăng bài mà ko gửi ngay link cho anh để có gì chỉnh sửa. Đã 2 ngày rồi. Ít nhất thì cũng chỉnh mấy cái Tag, 5 tag em dùng ko được sự hỗ trợ của cộng đồng đâu. :( Ây dada!
Vì anh ít khi sài buy.org nên sẽ ko nhận được thông báo đâu :(
Cảm ơn đã nhắc tên nhé @lht

Em đăng xem tình hình như nào. Lần sau em rút kinh nghiệm ạ.

Tình hình là 5% so với yêu cầu :(

Because this is your second post, this post has received 100% free upvote & +10 bonus upvote from @hoaithu
I hope you will write more!
Goodluck

Yep. Thank you very much @hoaithu

Viết cái gì đó đi

Resteemed your article. This article was resteemed because you are part of the New Steemians project. You can learn more about it here: https://steemit.com/introduceyourself/@gaman/new-steemians-project-launch

Congratulations @lht! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - The results, the winners and the prizes

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @lht! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 67644.39
ETH 3483.63
USDT 1.00
SBD 2.65