လုပ္တစ္ခုခုကိုအားမေလွ်ာ့ဘဲ စြဲစြဲျမဲျမဲ လုပ္ေဆာင္ေသာသတိၱသည္ ဇြဲ ပင္ျ

in #new4 years ago

အလုပ္တစ္ခုခုကိုအားမေလွ်ာ့ဘဲ စြဲစြဲျမဲျမဲ လုပ္ေဆာင္ေသာသတိၱသည္ ဇြဲ ပင္ျဖစ္သည္။ ေလာက၌ ေအာင္ျမင္တိုးတက္ျကီးပြား ေနသူမ်ားသည္ ဇြဲရွိသူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ လူ ့ဘဝတြင္ ေတြ ့ျကံုရမည့္ စီးပြားေရး လူမွ ုေရး ပညာေရး စသည့္ အေရးကိစၥမ်ားတြင္ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ားျဖင့္ ေတြ ့ျကံုရင္ဆိုင္ရေသာ္လည္း ဇြဲရွိပါက အရာရာကို ေက်ာ္လႊား ေအာင္ျမင္ ႏိုင္ေပသည္။ဇဲြ လံုလ ဝီရိယ ဟူေသာ အရာမ်ားကို အရင္းတည္၍ ျကိုးစားအားထုတ္ပါက မည့္သည့္ အခက္အခဲကိုမဆို ေက်ာ္လႊားရင္ဆိုင္နိုင္ျပီး ေအာင္ျမင္မွ ု ပန္းတိုင္သို ့ အေရာက္လွမ္း နုိင္ေပသည္။ ေလာကလူသားမ်ားသည္ ပထမအရြယ္ ပညာရွာ ဒုတိယအရြယ္ ဥစၥာရွာ တတိယအရြယ္ ပညာရွာဟူ၍ အရြယ္သံုးပါး ပိုင္းျခားလ်က္ အသက္ရွင္ေနသမွ် ကာလပတ္လံုး ဘဝဟူေသာ ပင္လယ္ထဲမွာ
လွုပ္ရွား ရုန္းကန္ေနျကရသည္။ထို ့သို ့ ရုန္းကန္ရာတြင္ ေကာက္ရိုးမီကဲ့သို ့ တစ္ခဏမွ် အားထုတ္၍ ဇြဲေလွ်ာ့ပါက မိမိ ေဆာင္ရြက္လိုေသာ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္သို မေရာက္နိုင္ပဲ ျဖစ္ရေပသည္။မည္သည့္ အလုပ္ကိစၥ ၌မဆို မျဖစ္မေန မရမေန ျဖစ္ေအာင္ ရေအာင္ လုပ္မည္ဟူေသာ ဇဲြလံုလ ဝီရိယကို အရင္းတည္၍ မဆုတ္မနစ္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ျကိုးစားပါက ေလာကအလယ္တြင္ တင့္တယ္ဝင့္ျကြားစြာျဖင့္ ေအာင္ပဲြ ဆင္နိုင္မည္မွာ ဧကန္အမွန္ျဖစ္ေပသည္။
ေအာင္ပဲြ ဟူသည္ ဇြဲရွိသူမ်ားအတြက္ ထိုက္တန္ေသာ ဆုလာဘ္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ဇဲြကိုရင္းလွ်င္ ေအာင္ပဲြဆင္ ဆိုသည့္စကားအတိုင္း ဇဲြလံုလ ဝီရိယစိတ္ ျဖင့္ ျကိုးစားအားထုတ္မွ ုေျကာင့္ ေအာင္ျမင္မွ ုသရဖူ ဆြတ္ခူးနိုင္ခဲ့သူမ်ားမွာလည္း အမ်ားအျပားရွိေပသည္။
photowrite-05May18-215520.png

Sort:  

This post received a $0.420 (65.63%) upvote from @upvotewhale thanks to @calicabre! For more information, check out my profile!

Congratulations @calicabre! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations @calicabre! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @calicabre! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Sweden vs Switzerland


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @calicabre! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:
SteemitBoard World Cup Contest - Croatia vs England


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @calicabre! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19116.72
ETH 1332.56
USDT 1.00
SBD 2.47