[EN]occasional bets of loser [PL]w wolnym tłumaczeniu - okazjonalne typy "janusza" cz.107

in #mypicks5 years ago

[EN]unfortunately, my last coupon on the minus ... standard one mistake

[PL]niestety mój ostatni kupon na minus... standardowo jeden błąd

wczoraj.jpg

[EN]today after a short break, test ... crazy coupon
[PL]dzisiaj po krótkiej przerwie, testowo... szalony kupon

dzisiaj.jpg

[EN]two errors are possible, whoever can eliminate them, he has a chance for two nice coupons, intrinsically one risky
[PL]możliwe są dwa błędy, komu uda się je wyeliminować, ten ma szansę na dwa ładne kupony, wewntualnie jeden ryzykowny

[EN]I chose for myself:
[PL] ja wybrałem dla siebie:

dzisiaj1.jpg

Kupons - 47
WIN/LOST
Wygrany/Przegrany (W/P) 24/23
total rate
całkowita stawka - 805
profit / loss
zysk/strata +452,47

GOOD LUCK
powodzenia

Sort:  

Congratulations @edeco! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

Are you a DrugWars early adopter? Benvenuto in famiglia!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 27718.09
ETH 1905.45
USDT 1.00
SBD 2.17