အေၾကြး Tin Hlaing Oo(Thayet)

in mynamar •  9 months ago 

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

ဆရာစာမ်ားအျမဲဖတ္ရန္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနပါသည္

Posted using Partiko Android

·

ေရးၿပီးေစာင့္တင္ေနရတာ အဆင္မေျပလွဘူးဗ်ာ။

အ​ေႂကြးဆို​ေတာ့ ​ေက်ာ္​ဟိန္​း​ေပါ့ဆရာရယ္​
ပရိုမတင္​ဘူးလားဆရာ

Posted using Partiko Android

·

တင္ထားတယ္ေလ။

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tinhlaingoo from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

·

Thank,

ဆရာေရ ေရးစရာေတြကအားႀကီးဘဲ က်ေနာ္တို႔ကေရးစရာရွားလို႔စိတ္ညစ္ေနရတာ ဆရာ

·

ေရးထားသမွ်ေတြက အတြဲလုိက္ေတြမုိ႔ ဘယ္ဟာကုိအရင္တင္ရမလဲမသိျဖစ္ေနတာဗ်ာ...

ဖတ္ရေပဦးမည္

·

မင္းအတြက္ေနာက္တုိးအေၾကြး

ေရးေတာ့လည္းပဲဖတ္ရတာေပါ့ ဆာတင္ရယ္

·

ဖတ္သူရွိေတာ့ေရးရတာေတာ္ေသးတာေပါ့။

Sneaky-Ninja-Throwing-Coin 125px.jpg
Defended (10.18%)
Summoned by @tinhlaingoo
Sneaky Ninja supports @youarehope and @tarc with a percentage of all bids.
Everything You Need To Know About Sneaky Ninja


woosh

·

Thank you.

This post has received a 3.57 % upvote from @boomerang.