မတန္​ဘူး

in #myanmar6 years ago

က်ားဆိုမွ က်ား ၊
တုံးတိုက္တိုက္ က်ားကိုက္ကိုက္ ၊
ငါလိုေယာက်ၤား ျပႆ ဒါးမရွိ ၊
ဘယ္ရိုးတံမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္
အလွပဆုံးပြင့္ေဝရဲတဲ႔ ခံယူခ်က္တစ္ခုနဲ႔
ဒီဖိနပ္ကို ငါ့ဟာငါႀကိဳးခ်ည္ခဲ႔တယ္

ေလာကဓံရွစ္ပါးမွာ
မရွက္တတ္သူေတြက ရွက္တတ္သူကို
အနိုင္ယူတယ္။
ရင္ဘတ္ထဲက ဟိရိႀသတၱပ
တစ္သက္လုံး ဝမ္းမဝဘူး ။

ကိုးကြယ္ခဲ႔တဲ႔ ေတာင္ပို႔ႀကီးမွာ
ဖြတ္ဝႀကီးက အရွက္မရွိထြက္ေတာ့
ငါ ယုံႀကည္ရာကို ယုံႀကည္ေပးတဲ႔
ခ်စ္သူကို……
မ်က္နွာမျပရဲေတာ့ဘူး။

နင္နဲ႔ငါ ေဝးရတာ
မတန္ဘူး အခ်စ္ေရ…………… ။
images.jpeg
#MSU-025
Photo crd-google

Sort:  

အြမ္​...

ေကာင္းတယ္

ဒႆန ေတြ ေတြ႕လိုက္ရသည္

Congratulations @sithuhtun! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard!


Participate in the SteemitBoard World Cup Contest!
Collect World Cup badges and win free SBD
Support the Gold Sponsors of the contest: @good-karma and @lukestokes


Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Well done @sithuhtun! You successfully guessed the match result.

Group Phase - Costa Rica vs Serbia
Click on the badge to view your Board of Honor.

Do not miss the last post from @steemitboard!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 65124.62
ETH 3554.39
USDT 1.00
SBD 2.46