သားသား စိတ္ႀကိဳက္

in myanmar •  2 months ago

စစ္ကိုင္းေတာင္ ႏွင့္ မင္းကြန္းျမသိန္းတန္မွာ
နည္းနည္းပါးပါး ပဲမ်ားခဲ့တယ္။
သားသား ပဲစတိုင္ကို ႀကိဳက္ျပီး
လိုက္အတုခိုးနဲ႔ေနာ္ 😁။

image

image

image

image

@nweoomon

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

@nweoomon, အီး စ တင္း ကို အ သံုး ျပု သည့္ အတြက္ ေက်း ဇူး တင္ ရိွ ပါ သည္။

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq