စစ္ကိုင္းေတာင္ အေရာက္သြား

in #myanmar3 years ago

စစ္ကိုင္းေတာ္ေပၚ ပိုစ့္အၿပိဳင္ေပးၾကရာဝယ္။

စစ္ကိုင္းေတာင္ အေရာက္သြား ဓာတ္ဖမ္းခဲ့ေပါ့တစ္ခါ

အလြမ္းမေျပပါဘူးကြယ္ ကမ္းေျခေဇယ်ာဦးရယ္။

image

image

image

image
@nweoomon

Sort:  

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Thanks esteemapp

Coin Marketplace

STEEM 0.45
TRX 0.08
JST 0.060
BTC 49041.34
ETH 4160.98
BNB 547.50
SBD 5.84