စိတ္ကူးယဥ္စြယ္ေတာ္ရြက္

in #myanmar3 years ago (edited)

စြယ္ေတာ္ ပန္းေလးေတြ၊ စြယ္ေတာ္ရြက္ေလးေတြ ျမင္ ေတာ့ ဟိုငယ္ငယ္ ေက်ာင္းသူဘဝကိုျပန္သတိရမိတယ္။ ႏွစ္လႊာေပါင္းမွတစ္ရြက္ဆိုၿပီး စြယ္ေတာ္ရြက္ေလးေတြ ကို စာအုပ္ၾကားထဲ ညႇပ္သိမ္းဖူးတယ္။ တစ္ေယာက္ကစ တစ္တန္းလံုးလိုလို သူ႔စြယ္ေတာ္ရြက္၊ ကိုယ့္စြယ္ေတာ္ ရြက္ေလးေတြ အျပန္အလွန္ ျပၾကတယ္။ စြယ္ေတာ္ရြက္ မွာ ခုေခတ္စကား နဲ႔ေျပာရရင္ ကိုယ့္ cruch နာမည္နဲ႔ ကိုယ့္နာမည္နဲ႔ ယွဥ္ၿပီး ေရးၾကတယ္။

ဪ.... စိတ္ကူးယဥ္ေကာင္းတဲ့အရြယ္ကိုး....။

image

image

image

Author @nweoomon
Photo @nweoomon
MSC.265
22.11.2018

Sort:  

Cruch ေဖ်ာ္ရည္လားဗ် ေမးၾကည့္တာအဲ့ေဖ်ာ္ရည္ေသာက္ေကာင္းလို႔ 😁

မေနာက္ပါနက္ဦးေထြးရယ္

Thanks for using eSteem!
Your post has been voted as a part of eSteem encouragement program. Keep up the good work! Install Android, iOS Mobile app or Windows, Mac, Linux Surfer app, if you haven't already!
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Thanks esteemapp

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by nweoomon from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

💐💐💐

Coin Marketplace

STEEM 0.75
TRX 0.09
JST 0.072
BTC 54352.73
ETH 4084.77
BNB 595.73
SBD 7.00